Ana içeriğe atla

IĞDIR ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI SENEDİ

Madde 1- Vakfın adı, Iğdır Üniversitesini Geliştirme Vakfıdır. Iğdır Üniversitesini Geliştirme Vakfı, izleyen maddelerde Vakıf kısa adıyla anılmıştır. 
VAKFIN MERKEZİ 
Madde 2- Vakfın yönetim merkezi Iğdır olup adresi İrfan Cad. Yancar İş Merkezi N.2 Kat:2 İç Kapı No: 211 Iğdır’dır. Yasalar, resmi senet hükümleri, yönetim kurulu kararıyla vakıf merkezi il içinde başka merkeze taşınabilir. Yurtiçinde ve dışında şubeler, temsilcilikler açabilir. 
VAKFIN AMAÇLARI 
Madde 3- Bu vakfın amacı, Iğdır Üniversitesinin fiziksel ve akademik olarak gelişmesine, bilimsel verimliliğinin artmasına, mali kaynaklarının güçlenmesine yardımcı olmak için maddi ve manevi katkı ile finansal destek sağlamak üzere, 
3.1-Üniversiteye bağlı kurulmuş veya kurulacak fakülte, yüksekokul, okul, araştırma merkezi, enstitü ve döner sermaye işletmeleri ile tüm kamu hizmet birimlerinin ve mahalli idare organlarının, sivil toplum birimlerinin yapacakları öğretim ve eğitim çalışmalarına; araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama faaliyetlerine; eğitim teknolojisi, yöntem ve ekipmanlarının geliştirilmesine yönelik her türlü maddi manevi katkı ve desteği sağlamak, bu nitelikteki hizmetleri ortaklaşa yapmak ve geliştirmek, 
3.2- Üniversite öğretim elemanlarının, öğrencilerinin, mezunlarının, idari eleman ve hizmetlileri ile emeklilerinin, çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak maddi ve manevi desteği sağlamak, faaliyetlerde bulunmak, 
3.3-Bilimsel araştırma ve tesislerine yardım etmek, öğretim elemanı teminine çalışmak. Üniversitenin eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, bilim, sosyal, ekonomik ve fiziksel açılardan gelişmesine katkıda bulunmak için her türlü faaliyette bulunmak, 
3.4-Bölgesel kalkınmayı sağlamak için Üniversite ile bölge halkı arasında köprü kurmak, üniversitenin öncülüğünde bilimsel konuların bölge halkının gündemine ve iş hayatına girmesi için gerekli zemini oluşturmaya çalışmak, 
3.5-Eğitim, sağlık, çevre ve bilimsel araştırma konularında çalışan kuruluşlar ile bu sahalarda yetenekli kişilerin çalışmalarını teşvik etmek ve bizzat bu tür çalışmaları başlatmak, yürütmek, yaymak ve bu suretle toplumda bilimsel, ekonomik kültürel ve sosyal hizmetlerin geliştirilip yayılması için gerekli görebilecekleri her türlü girişim ve tasarrufta bulunmaktır. 
VAKFIN FAALİYETLERİ 
Madde 4- Vakfın faaliyet konuları aşağıda belirtildiği gibidir: 
4.1- Öğrenim için maddi olanaktan yoksun yetenekli ve çalışkan öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarında eğitim ve öğretim imkânları sağlamak, barınma ve ulaşım konusunda destek olmak, yükseköğretime girişteki ve derslerindeki başarı düzeyleri dikkate alınarak burslar ve ödüller vermek. 
4.2- Her düzeyde eğitim ve öğretim veren okullar ve yörenin gereksinimleri de dikkate alınarak ortaöğretim ve yükseköğretim için temel ve uygulamalı hazırlık ve mesleki eğitim kursları açmak; bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yapılmakta olanları desteklemek. Üniversiteye, fakültelere, araştırma merkezlerine, enstitülere ve diğer hizmet organlarına; araştırma, geliştirme, uygulama projeleri temin etmek, gerektiğinde bu projelerin ilk maliyetlerini finanse etmek, projelerle ilgili çeşitli gereksinimleri karşılamak. 
4.3- Iğdır Üniversitesi öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yurtiçinde ve dışında yapacakları uzmanlık ve araştırma çalışmalarını desteklemek ve maddi katkıda bulunmak. 
Nitelikli öğretim elemanlarının yurtiçinden ve yurtdışından teminine yönelik çalışmalar yapmak ve gereken her türlü desteği vermek, öğretim elemanlarının araştırma, inceleme ve uygulama çalışmalarını teşvik etmek, yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmelerine yönelik destekler vermek, akademik ve idari personele önceden belirlenmiş performanslarına bağlı olarak ödüller vermek. 
4.4- Vakfın amacına yönelik çalışmalarda bulunan kişi ve kuruluşlar ile teknoloji ve ekonomi konularında yapılan araştırma ve buluşlarla insanlık yararına yapılan hizmetleri özendirmek ve ödüllendirmek. Üniversiteye bağlı üniversite bünyesinde kurulmuş veya kurulacak fakülte, yüksekokul, okul, araştırma merkezi, enstitü ve döner sermaye işletmeleri ile tüm kamu hizmet birimlerine ve organlarına her türlü araç, gereç, finansman ve eleman sağlamak, gerektiğinde bunların bakım, onarım ve ücret giderlerini karşılamak. 
4.5- Yerli ve yabancı üniversiteler, mesleki kuruluşları, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan tüzel kişiler ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak Iğdır Üniversitesine yardım ve desteklerini sağlamak. Yurtiçinden ve dışından seminer, konferans, bilimsel çalışma vb. faaliyetlerde bulunmak üzere davet edilmiş bilim insanlarının masraflarının karşılanmasına yardımcı olmak. Kongre, seminer, sempozyum, konferans, kurs, sergi, konser, yarışma, toplantı, fuar gibi toplu ve yaygın, süreli veya süresiz yurtiçi ve yurtdışı bilimsel, mesleki, öğretim ve eğitimle ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak, yurtdışında bu tip çalışmalara katılımı sağlamak ve desteklemek. 
4.6- Vakfın amacı ve hizmeti konularına yönelik broşür, bülten, dergi, gazete, katalog, ders notu ve kitap yayımlamak; konferans, panel, sempozyum, açıkoturum, forum, sergi, seminer ve bilimsel toplantılar için gerekli çalışmalar yapmak. Bedelli veya bedelsiz, süreli veya süresiz yayınlar yapmak, üniversite yayınlarını desteklemek, Iğdır Üniversitesi yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak, eğitsel ve bilimsel değeri olan her türlü kitap, makale, dergi, ders notu, araştırma sonuçlarını basın-yayın, çoğaltma faaliyeti yapmak. Üniversite kütüphanesine, kitaplıklarına, her türlü araç gereç ve insan gücü yardımı yapmak; bakım onarım ve yenileme, yerleşme giderlerini karşılamak için maddi imkânlar sağlamak. 
4.7- Vakfa gelir sağlayacak iktisadi, ticari ve endüstriyel işletmelerle yardımlaşma sandıkları, ortaklıklar ve şirketler kurmak. 
4.8- Vakfın amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ve mütevelli heyetin bildireceği diğer faaliyetlerde bulunmak. 
VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER 
Madde 5- Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında miktar ve değeri sınırlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, uygulamalı eğitim için gerekli tesisleri kurarak işletmeye veya bu maksatla kurulmuş tesisler ve işletmelerle işbirliğine girmeye; bu tip eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı teknolojiyi sağlayarak geliştirilmesi için her türlü teşebbüslerde bulunmaya; amaçları doğrultusunda her türlü yayını yapmaya, eser telif ettirmeye, dergi, broşür, afiş, el ilanı vs. bastırmaya ve dağıtmaya; her türlü tanıtıcı, eğitici ve hediyelik eşyalar yaptırmaya ve dağıtmaya, ilk ve orta öğretim okulları, yurt, spor, sağlık ve sosyal tesisler, bakım evleri, kreşler, anaokulu, huzurevleri tesis etmeye, gereğinde bunları işletmeye, kurulmuş olanları kiralamaya ve bunların her türlü ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 
Vakıf, bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. 
VAKFIN MAL VARLIĞI 
Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan toplam 90.000 TL(DOKSANBİN TL)’ dir. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir. 
VAKFIN ORGANLARI 
Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. 
7.1- Mütevelli Heyet 
7.2- Yönetim Kurulu 
7.3- Denetim Kurulu 
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ 
Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan (27) gerçek kişi kurucu üye ve daha sonra Yönetim Kurulu tarafından Vakfa yararlı hizmet yapacağı düşünülen vakıf üyesi olan veya olmayan kişilerden Mütevelli Heyet kararıyla seçilecek kişilerden oluşmaktadır. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır. 
MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde 9- Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır: 
9.1- Yönetim Kurulu üyelerini üç yıl için seçmek, 
9.2- Kendi üyeleri arasından veya dışarıdan Denetim Kurulu üyelerini seçmek, 
9.3-Yönetim Kurulunun geçmiş çalışma yılına ait raporları ile Denetim Kurulu raporlarını incelemek ve bu kurulların ibrası konusunda karar vermek, 
9.4-Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yıllık bütçe tasarısını incelemek, aynen veya uygun göreceği değişiklikleri yaparak onaylamak, 
9.5-Yönetim Kurulunca hazırlanacak iç mevzuat tasarılarıyla yönetmelik tasarılarını inceleyip aynen veya uygun göreceği değişiklikleri yaparak kabul etmek, 
9.6-Vakıf resmi senedinde gerekli gördüğü ilave ve değişiklikleri yapmak, 
9.7-Mütevelli Heyeti üyeliğine alınacaklar ile ilgili her türlü kararı almak, 
9.8-Vakfın taşınmaz malları ile ilgili her türlü kararı almak, 
9.9-Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek, 
9.10-Genel Sekretere, vakıf çalışanlarına ve vakıf için yapılacak araştırma ve çalışmalarda bulunmak üzere Yönetim Kurulunca görevlendirileceklere 5072 sayılı yasanın 2/e maddesine aykırı olmamak üzere uygun bir ücret ödenmesine karar vermek, 
9.11-Vakıf resmi senedinde kendisine verilen diğer görevleri yapmak, 
9.12-Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. 
MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI 
Madde 10- Mütevelli Heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. 
10.1- Mütevelli Heyeti, kendi üyeleri arasından seçilen bir Başkan ve Başkan Vekili ile iki sekreterden oluşan Divan tarafından yönetilir. Divan, Mütevelli Heyeti toplantı ve karar tutanaklarını düzenlemekle yetkili ve sorumludur. 
10.2- Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde, 
10.3- Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır. 
10.4- Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde veya Denetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile aldıkları karar sonucu olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı, e-posta veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. 
10.5- Mütevelli Heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. 
10.6- Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli Heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. 
10.6- Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir. 
YÖNETİM KURULU 
Madde 11-Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetince seçilen 5 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu Üyelerinden görev süreleri bitmeden ayrılanların yerine Mütevelli Heyetince önceden seçilmiş üç yedek üyeden sıraya göre biri geri kalan süre için üyelik görevini yürütür. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 ( üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
Madde 12- Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu: 
12.1- Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. 
12.2- Mütevelli Heyet tarafından belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar. 
12.3- Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. 
12.4- Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. 
12.5- Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa genel sekreter atar, yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir. 
12.6- Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir. 
12.7- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar. 
12.8- Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. 
12.9- Vakfın yıllık bütçe tasarısını hazırlar ve Mütevelli Heyetin onayına sunar, Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. 
12.10- Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. 
12.11-Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. 
12.12- İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar. 
VAKFIN TEMSİLİ 
Madde 13- Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. 
DENETİM KURULU 
Madde 14- Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan 3 yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 3 (üç) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilir. Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. Mütevelli Heyeti istediği takdirde, bağımsız denetim kuruluşlarına da inceleme yaptırabilir. Düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyeti toplantılarından en az onbeş gün önce Heyet üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir. Dışarıdan atanan denetçilere ücret verilebilir.
VAKIF DENETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ 
Madde 15- Denetim Kurulu üyelerinin görevleri aşağıda gösterilmiştir. 
15.1- Denetim Kurulu; vakfın yıllık hesaplarını, vakıf gelir ve giderlerini, yapılan sarfiyatı denetleyerek görüşlerini bir raporla Mütevelli Heyetine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verir, 
15.2- Denetim Kurulu; incelemelerinde Yönetim Kurulu ve vakfın amaçlarına uygun olmayan işlemler varsa bunları tavsiye ile birlikte belirtirler, 
15.3-Yıllık bütçe ve yatırım planı hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunar, 
15.4-Oybirliği ile aldıkları karar sonucu Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağırabilir. 
VAKIF DENETİM KURULU ÜYELERİNİN TOPLANTI VE KARAR İLKELERİ 
Madde 16-Vakıf Denetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer. Vakıf Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı çalışabilecekleri gibi en az üç ayda bir toplanırlar ve gereken kararları alırlar. Ortak toplantıların toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. 
GENEL SEKRETERLİK 
Madde 17-Yönetim Kurulunca oluşturulan Vakıf Genel Sekreterliği, vakfın idari, hukuki, mali ve icrai faaliyetlerinin yürütür, bununla ilgili gerekli yazışmalar ile Yönetim Kurulunu vereceği görevleri yapar, alacağı kararları uygular Genel Sekreter Yönetim Kurulunun devredeceği yetkileri kullanabilir. 
HUZUR HAKKI 
Madde 18- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler. Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2'nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir. 
VAKFA ÜYELİK VE ÜYELİK AİDATI
Madde 19- Vakfa üye olmak isteyenler, başvurularını Vakıf Üyelik Giriş Beyannamesini doldurmak ve Yönetim Kuruluna vermek suretiyle yaparlar. Yönetim Kurulunca, bu başvuru, en geç iki ay içerisinde karara bağlanır. Bu kararın ilgiliye tebliğini takip eden ilk aybaşından itibaren gerekli giriş ödentilerinin yatırılmasıyla Vakıf üyeliği hukuken ve fiilen başlar. Ancak, Vakfın ilk kuruluş yılında yapılacak üyelik başvuruları hakkında Yönetim Kurulu Başkanlığınca Üyelik isteğinin reddi dışında alınacak kararların ilgiliye tebliği gerekmez. Vakıf üyelerine bir kimlik belgesi verilir. Vakıf üyeleri giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatı öder. Ödentilerini yapılan yazılı ihtara rağmen iki ay üst üste ödemeyenler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar. Vakfın amaçlarına aykırı hareket eden üye Vakıf Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılır.
ONUR ÜYELİĞİ
Madde 20- Onur üyeleri vakıf amaç ve hizmet konularının yerine getirilmesinde maddi ve manevi katkılarda bulunan veya vakıf gayesinin yerine getirilmesinde fiilen yer alan kişiler yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda mütevelli heyetçe onur üyeliği verilir. Onur üyeliği verilen kişilere Onursal Üye belgesi verilir. Onur üyeliği verilenler, Onur Üyesi kayıt defterlerine isimleri ve vakfa katkıları belirtilir. Onur üyeleri Mütevelli Heyet toplantılarına iştirak edebilir. Ancak, oy kullanma hakları yoktur.  
VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 21- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 
21.1- Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar. 
21.2- Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler. 
21.3- İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. 
21.4-Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler. 
21.5- Vakıf üyelerinin giriş ödentileri ve yıllık aidatları
21.6- Sair kaynaklardan elde edilen gelirler. 
VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 22- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunacaktır. 
Vakfın gelirlerinin sarf ve tahsis edileceği yerler aşağıdaki gibidir. 
22.1-Yönetim ve idare giderleri ile yedek akçeye ya da vakıf malvarlığının arttıracak yatırımlar için ayrılmış fonların tümü ya da bir bölümü vakıf amaçlarına yönelik hizmetlere sarf ve tahsis olunabilir. 
22.2-Vakıf amaçlarına tahsis edilen fonlar hiçbir biçimde başka bir amaçla kullanılmaz. Yönetim ve idare giderlerine ayrılan fonlar yedek akçe ya da vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir. 
22.3-Vakfın amaçları için ayırdığı fon gelirlerinin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belli bir fonda tutulabilir. 
22.4-Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ile değişiklikleri uygular. Onaylanan bütçe aynen uygulanır. 
22.5-Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır. 
22.6 -Kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kontenjan yetenekli ancak maddi olanaktan yoksun öğrencilere tahsis edilir. 
YEDEK AKÇE 
Madde 23-Bir çalışma dönemi içerisinde elde edilecek net gelirin % 5’i yedek akçe olarak ayrılır. Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı işletmelerin zararlarını karşılayamazsa, yönetim kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır. 
VAKIF FONLARININ YATIRIMI 
Madde 24-Vakfa bağışlanan paralar ile yıllık gelirlerinden ayrılan yedek akçenin yatırımı Vakfa en yüksek gelir sağlayacak biçimde yapılır. 
24.1-Vakfın fonları, kesin yatırım yerlerine tahsisler yapılıncaya kadar, vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde muhafaza edilebileceği gibi derhal nakde çevrilebilecek döviz, banka fonları ile devlet tahvillerine de yatırılabilir. 
VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK 
Madde 25- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır. 
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 
Madde 26- Resmi senet hükümleri ile yasalar hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Vakıf resmi senedi hükümleri, Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanacak “Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca uygulanır.

VAKFIN SONA ERMESİ 
Madde 27- Vakıf belli bir süre ile sınırlı değildir. Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Iğdır Üniversitesine devredilir. Vakfın sona ermesi ancak Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür. 
HÜKÜM EKSİKLİĞİ 
Madde 28- Bu vakıf senedinin hüküm bulunmaması durumunda Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.